CONG TY THIEN LONG PHUOC

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

 • Yahoo Thiên long phước Hổ trợ kinh doanh
 • Yahoo Thiên long phước Hỗ trợ kinh doanh
 • Yahoo Thiên long phước Hổ trợ kinh doanh
 • Yahoo Thiên long phước Hổ trợ kinh doanh
 • Yahoo Thiên long phước Hổ trợ Dự Án
 • Yahoo Thiên long phước Kĩ Thuật

Thống kê truy cập

Online: 34
Hôm nay: 252
Hôm qua: 511
Trong Tuần: 2952
Tất cả: 697624

Chi Tiết Sản Phẩm

GBC Auto+ 100

Giá: Liên Hệ
(Giá Trên Chưa Gồm VAT)

Danh mục sản phẩm :

 

MÁY HỦY TỰ ĐỘNG HỦY LIÊN TỤC 100 TỜ A4

 

Thích hôïp duøng cho Ngaân Haøng,Luaät, Kieåm Toaùn, Baûo Hieåm…Được thiết kế ñaëc bieät với hai chức năng: hủy thông thường và hủy liên tục tự động moät laàn 100 tôø A4 . Chế độ ñoùng naép khay giaáy khi hủy lieân tuïc giúp bảo mật thông tin vaø tieát kieäm thôøi gian cho ngöôøi söû duïng.

 • Kiểu hủy: Hủy vụn
 • Kích cỡ hủy: 4 x 50 mm
 • Công suất hủy: huûy lieân tuïc 100 tô/ølaàn (70gsm/A4), huûy thoâng thöôøng 6 tôø A4
 • Tự động trả ngược giấy: þ
 • Thể tích thùng chứa: 27 lít
 • Miệng hủy (mm): 230 mm
 • Trọng lượng (Kg):
 • Kích cỡ (mm):
 • Saûn xuaát : taïi China theo coâng ngheä cuûa GBC/USA

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm ngẫu nhiên